corso Kyusho Jitsu 30 gennaio – Genova

CORSO KYUSHO GE GENNAIO 2011