corso Kyusho Jitsu 19 dicembre – Genova

CORSO KYUSHO GE  19 DICEMBRE 2010