corso Kyusho Jitsu 17 aprile 2011 – Genova

CORSO KYUSHO GE APRILE  2011