3° incontro corso Istruttori Kyusho Jitsu – Civita Catellana (VT)

kyusho jitsu corso istruttori civita castellana